Правила використання сайта

Умови навчання на Курсах англійської мови "Гаудеамус"

м. Запоріжжя                                                                                                                                                                                   

1. Предмет Договору

1.1. Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов’язання надавати репетиторські послуги з англійської мови у кількості 22 (двадцять два) уроків щомісячно, тривалістю 45 хвилин у групі Учнів згідно з КВЕД 85.59 для  _________________________________________________________________________________________________,

                                                                                     (прізвище, ім’я дитини)   

яка(ий) іменується надалі  Учень.

1.2. Замовник зобов’язується сплачувати послуги Виконавця відповідно до умов цього Договору.

1.3. Надання репетиторських послуг здійснюється у вигляді уроків (надалі – «уроки») у групі. В групі може бути від 6 до 16 Учнів.


2. ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА І ВИКОНАВЦЯ

2.1. Виконавець зобов'язується:

2.1.1. Організувати надання послуг репетиторства. Призначити учителя англійської мови з вищою педагогічною освітою. Провести навчання учителя відповідно до єдиних стандартів Курсів англійської мови "ГаудеамусR», а також до вимог методики навчання за «Практичним курсом англійської мови «Englishland» і інших підручників. Надавати учителю підтримку по впровадженню методики на протязі дії договору. Організовувати методичні дні не менше двох днів в місяць.

2.1.2. Зарахувати Учня в групу згідно з вільними місцями за заявою Замовника. Формувати та переформовувати групи учнів. Скласти графік уроків.

2.1.3. Визначити час для спілкування із Замовником.

2.1.4. Не надавати послуги репетиторства Учню індивідуально за додаткову плату.

2.1.5. Провести два відкриті уроки для Замовника впродовж дії договору.

2.1.6. Інформувати Замовника про зміни в графіку уроків.

2.1.7. Надавати домашнє завдання Учневі у разі хвороби, а також перевірити виконане домашнє завдання Учнем після хвороби.

2.2. Замовник зобов'язується:

2.2.1. Забезпечити присутність Учня на уроках. Не допускати спізнення Учня на початок занять. Завчасно письмово або за телефоном інформувати Виконавця про відсутність Учня на занятті. У цьому випадку отримати для Учня домашнє завдання і проконтролювати його виконання.

2.2.2. Для виконання домашніх завдань за місцем проживання Учня організувати робоче місце, в тому числі надати засоби для прослуховування аудіозаписів. Контролювати виконання письмових та усних домашніх завдань Учнем, а також його роботу з аудіозаписом. Після кожного уроку перевіряти щоденник, у кінці кожного тижня ставити підпис про ознайомлення з результатами наданих послуг.

2.2.3. Перед початком надання репетиторських послуг придбати право на використання учбового комплекту «Практичний курс англійської мови «Englishland». (Отримані якісні навчальні матеріали поверненню, продажу, передачі в оренду та передачі іншій особі не підлягають).

2.2.4. Здійснювати оплату за навчання не пізніше десятого числа поточного місяця.

2.2.5. З метою забезпечення ефективної організації навчання не менше 1 разу на місяць дізнаватися у Виконавця результати навчання Учня. Відвідати два відкритих заняття, що проводяться у присутності батьків Учнів. (Про дату проведення відкритого заняття Виконавець завчасно інформує Замовника).

2.2.6. Перед початком річного курсу навчання забезпечити Учневі щоденник, 3 (три) робочих зошити в клітину на 12-18 аркушів, 1 (один) зошит у клітину на 48 аркушів, 2 (дві) ручки з синіми чорнилами, 1 (одну) ручку із зеленими чорнилами, простий олівець, гумку, пенал, секундомір.

2.2.7. Спілкуватися з Виконавцем в указаний час відповідно до п. 2.1.3.

2.2.8. Не отримувати послуги репетиторства від призначеного учителя окрім цього договору.


3. ОПЛАТА ПОСЛУГ ВИКОНАВЦЯ

3.1. За надання послуг за цим Договором Замовник сплачує Виконавцю щомісяця суму в розмірі 600 грн.

3.2. Оплата має здійснюватися не пізніше десятого числа місяця, в якому надається послуга.

3.3. Оплата здійснюється за безготівковим розрахунком на рахунок Виконавцяю.

3.4. Замовник повинен пред'явити квитанцію про сплату послуг Виконавцю до десятого числа поточного місяця для позначки в журналі обліку платежів і фінансового контролю.

3.5. Якщо на момент на момент вступу на Курси Учень отримує від 1 до 10 уроків у поточному місяці, то вартість репетиторських послуг складає 50% від суми, вказаної у п. 3.1. цього Договору. Якщо Учень отримує від 12 до 22 уроків у поточному місяці, то вартість репетиторських послуг складає 100% від суми, вказаної у п. 3.1. цього Договору.

3.6. У випадку відсутності Учня на заняттях через хворобу від 12 до 22 уроків поспіль протягом одного місяця оплата за послуги складає 50% від вартості плати за місяць навчання (згідно з умовами надання послуг Виконавцем за п. 2.1.7 ).

Перерахунок платежу в даному випадку здійснює Виконавець за письмовою заявою Замовника. Підставою для перерахунку платежу є Графік занять, Довідка із медичної установи (оригінал з печаткою), що підтверджує хворобу Учня на заняттях.

У випадку відсутності Учня з інших причин, окрім хвороби (підготовчі курси, додаткові уроки у школі, дитячий табір, підготовка до іспитів, від’їзд в село, закордон, на свята і т. д.) перерахунок не проводиться, оплата здійснюється повністю.

3.7. У випадку ненадання послуг Виконавцем у відповідності з графіком занять, пропущені заняття відробляються за додатковим графіком протягом терміну дії цього Договору або у червні. Виконавець повинен скласти додатковий графік і повідомити Замовника. Перерахунок платежів за послуги не проводиться.

3.8. Кількість додаткових індивідуальних Уроків і їх вартість визначається за погодженням Сторін за письмовою заявою Замовника.


4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. У разі невиконання обов'язків, передбачених цим Договором, Виконавець відшкодовує Замовнику заподіяну шкоду, але не більше суми, сплаченої за останній місяць навчання.

4.2. У разі відсутності плати за попередній місяць, Учень не допускається до занять з 1 числа поточного місяця. Відповідальність за Учня під час проведення уроків в даному випадку несе Замовник.

4.3. У всьому іншому, що не передбачено умовами цього Договору, Сторони керуються нормами Цивільного кодексу України.


5. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

5.1. Усі суперечки і розбіжності за цим Договором регулюються шляхом переговорів між Сторонами.

5.2. Сторони визначають, що всі можливі претензії за цим Договором мають бути розглянуті Сторонами протягом одного місяця з дня отримання Виконавцем претензії у письмовому вигляді.

5.3. У випадку неможливості врегулювання суперечок шляхом переговорів, суперечка вирішується відповідно до законодавства України в судовому порядку.


6. ОСОБЛИВІ УМОВИ

6.1. Усі виправлення по тексту, зміни та доповнення за цим Договором мають юридичну силу, якщо вони вчинені у письмовій формі та підписані Сторонами.

6.2. У разі тривалої хвороби учителя або при виникненні інших обставин, через які Виконавець не може виконати обов'язки за цим Договором, Виконавець з метою дотримання безперервності проведення занять, має право зробити наступні дії, з якими висловлюють свою згоду Замовник та Виконавець, підписуючи цей Договір:

6.2.1. Переводити Учня в іншу групу.

6.2.2. Формувати, переформовувати групи Учнів.

6.2.3. Призначати іншого учителя.


7. ДІЯ ДОГОВОРУ/РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

7.1. Цей договір укладений на термін з ______________ до 15.06.2021 р. та набирає чинності з дати його підписання Сторонами.

7.2. Замовник має право достроково припинити (розірвати) цей Договір шляхом письмового повідомлення, якщо Виконавець не виконає будь-яку суттєву умову Договору. Таке письмове повідомлення має бути надане не менш як за місяць до розірвання.

7.3. Виконавець може розірвати договір у разі відсутності плати за послуги, не виконання домашніх завдань Учнем, пропусків 26 і більше уроків поспіль.

7.4. Після припинення терміну дії цього Договору його положення будуть застосовуватися, доки не будуть остаточно врегульовані платежі, зобов'язання по яких виникли в період дії цього Договору.

7.5. Цей Договір складений українською мовою в двох примірниках рівної юридичної сили по одному для кожної із Сторін.


8. АДРЕСИ І ПІДПИСИ СТОРІН